České texty na téma nového paradigmatu v evoluční biologii a paleontologii

 

 

 

Jako theista, jako pluralista přijímám také existenci duše a její nesmrtnost, jsem si jist duší a dušemi; ale rozumově to dokázat argumenty, které by každého umlčely – to nedovedu…

 

Nedovedu si představit, že by taková krásná a jemná věc, jako je myšlení, poznávání, zbožnost, mravní úsilí, vnímání krásy, celá kultura, že by se to mohlo ztratit, že by to mohlo nebýt k ničemu. Fyzikové říkají – energie se nemůže ztratit; a což tato energie v nás? Duše hýbá hmotou, rozum dává hmotě tvar, určuje účel a poznává celý ten svět: což může ta hmota trvat – a duše ne? Bylo by to divné.

 

Nesmrtnost se prožívá už teď, v tomto životě; nemáme zkušeností  o životě po smrti, ale máme, můžeme mít zkušenost už teď, že život opravdový a plně lidský žijeme jen sub specie aeterni.

 

 

TGM

 

 

Ano, já jsem i dnes platonikem; to bych vám mohl ukázat na svém poměru k vývojovým teoriím. Nebojte se, já se nepustím do špekulací o darwinismu, novodarwinismu, lamarckismu, vitalismu a tak. Platónovy ideje přijímám v této formě: věřím v ideu života. Ideou života rozumím, že život, jediný život je ztělesněn v množství forem; každý živočich je, jakožto živočich, těm ostatním v něčem podobný, v něčem nepodobný, právě proto, že je živý jako oni. Podle podobnosti mohu z toho celého množství živočichů sestavit stupnici od nejjednoduššího až k člověku; takové ustupnění, takovou hierarchii provádíme ve všech oborech, když srovnáváme, pořádáme, hodnotíme. Ptáte-li se, jak ty různé formy a druhy vznikly, odpovídám, že nevím; ale odmítám Darwinovu mechanickou nahodilost, odmítám jeho selekční princip boje o život. Při vší své anglické empiričnosti má Darwin fantastickou metodu právě v tom, že z metodické stupnice podle podoby učinil stupnici vývojovou, descendenční. Proti Darwinovi přece přírodovědci postavili Lamarcka; neolamarckismem učiněn ústupek darwinismu, neodarwinismem se dělají ústupky lamarckismu v rozličných formách. Konečně se ozývají vitalisté, také rozmanitých škol. Jako laik si z toho vybírám to poučení, že o skutečném vzniku druhů, respektive druhů nových, vědecky ještě nic nevíme. Po mém rozumu je darwinismus jedna z forem historicismu a relativismu, proti kterému jsem vždycky hájil realismus. Nevěřím, že se, jak to chce Haeckel, množství živočichů vyvinulo z několika pradruhů nebo dokonce z pradruhu jednoho, a nevěřím, jak pravím, v rozdruhování nahodilé a mechanické. Držím se hypotézy tvořitelské; s tvůrcem dostávají ideje jistou podstatu metafyzickou, totiž že jsou a byly ideami tvořitelovými. Jak vidíte, bez trochy metafyziky se neobejdeme; ale doufám, že jsem nepřekročil rezervu, kterou si v těchto věcech ukládám.

 

TGM –

Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem

 

 

Pro mě je náboženství uvědomělý vztah k Bohu. Mravnost je poměr člověka k člověku, může jestvovat i bez náboženství. Máte příklad Stuarta Milla. Říkává se, že náboženství je názor na svět. Já to doplňuji: názor na svět a na život. Já věřím, že je Bůhnejen stvořitel, ale i říditel, který do všeho zasahuje…

TGM –

Anna Gašparíková-Horáková: U Masarykovcov: spomienky osobnej archivárky T. G. Masaryka

 

 

 

 

 

Úvodní kresba pochází z počátku druhé poloviny minulého století a zobrazuje tři velikány přírodních věd, jejichž jména se na dobu celého jednoho století ocitla neprávem ve stínu glorifikovaného tvůrce teorie přírodního výběru. Vlevo: Georges Cuvier (1769-1832), vpravo: Lorenz Oken (1779-1851), uprostřed Richard Owen (1804-1892). Obrázek, převzatý z díla posledně jmenovaného (R. OWEN: "The Principal Forms of the Skeleton and the Teeth", London 1856), zároveň symbolizuje Owenovo sjednocení funkční, "teleologické" morfologie (G. Cuvier) s idealistickou, "transcendentální" anatomií (J. W. Goethe, L. Oken či É. Geoffroy Saint-Hilaire), aneb tzv. syntézu funkcionalismu a transcendentalismu ve vertebrátní paleontologii. Bohužel, o tři roky později vychází Darwinova kniha "On the Origin of Species", která později učiní z morfologie jedno z nejzaostalejších odvětví biologie (a paleontologie) vůbec. I když se Owen nejvíce zasloužil o založení samostatného přírodovědeckého muzea v Londýně - British Museum (Natural History), díky jeho konfliktu s Darwinem a Huxleym se o tomto významném vědci hovořilo jen málo a většinou jen kriticky. Výmluvně o tom svědčí i sochy v britském muzeu. Zatímco Owenova je z načerněného bronzu, Darwinova a Huxleyho jsou zhotoveny ze sněhobílého mramoru a tyto dvě také dlouho stály bezprostředně u hlavního vchodu (dnes jsou z praktických důvodů odsunuty, aby pod Owenovým schodištěm upozorňovaly na snack bar).

 Václav Petr - kompletní bibliografie

Rudolf Prokop - kompletní bibliografie

Petr, V. (1992): "Nižší" nebo "vyšší"? – Vesmír, 71(11): 638-643. Praha. celý článek

Petr, V. (1996): Kritický úvod do teorie přírodního výběru, 178 pp., VŠ skripta. Nakladatelstvi PERES. Praha. celá skripta

Kácha, P. - Petr, V. (1997): Kamufláž a mimikry u barrandienských trilobitů? - Český kras, 23: 51-54. Beroun. celý článek

Petr, V. (1997): Jak druhy vymírají. - Český kras, 23: 54-57. Beroun. celý článek

Petr, V. - Drábková, I. (1997): Pani Soňa Výšková a jejích nedožitých 84 let. Praha. nekrolog

Petr, V. (2006): Dračí společnost jako parodie na darwinovské zákonitosti přírodního výběru. celý článek

Petr, V. (2007): Evoluční teorie: česko-anglický a anglicko-český výkladový slovník, Triton. Praha. úvod

Petr, V. (2009): Význam času v buddhismu. (doslov ke knize Každý okamžik je vesmír). celý článek

Petr, V. (2012): Důkaz Boží existence na základě úvahy George Crabtreeho (doslov ke knize 36 důkazů Boží existence) celý článek

Petr, V. (2015): Doslov k českému vydání knihy Lindy Benderové Moudrost zvířat.  celý článek

Petr, V. (2016): Doslov k českému vydání knihy Joela Dimsdalea Anatomie zla.  celý článek

 


 

Výběr zajímavostí a postřehů z jedinečné Angelologie Emila Páleše  viz zde

 
 


HOME

Site Map

Best Excerpts

Bibliographies

Index of Articles

Picture Gallery