ANGELOLOGIE DĚJIN

 

 

Tato stránka je vytvořena na počest pozoruhodného díla Emila Páleše Angelologie”, díla, jež patrně na celé generace předstihlo dobu

 

 

 

Co je vlastně podstatou dějin života na Zemi? Současní odborníci, vybavení tzv. „vědeckým světonázorem“, s velkou oblibou operují nejen s termínem „evoluce“ (který má v sobě již z definice zakotvenou „nahodilost“ – a tudíž i neskutečně hlubokou rezignaci na hledání odpovědí), ale také s obecnějším termínem „vzorce“ (anglické patterns). Ať se zaposloucháte do řeči kteréhokoli špičkového vědce, již záhy se dočkáte onoho magického slůvka – „vzorce“. „Vzorce“ se dnes ujaly i v evoluční biologii a paleontologii a z kvantitativního uživatelského hlediska úspěšně konkurují pojmům „evoluce“ a „selekce“.

Vidí však současní odborníci „vzorce“ doopravdy, nejde jen o jakési prázdné módní slovo? Neprožíváme dnes navzdory hojnému užívání „vzorců“ naopak období největšího popření existence „vzorců“ v dějinách vědění a vědy vůbec?

Fascinující zákonitosti rozložení „vzorců“ v přírodě bijí do očí, zřetelně ukazují, že materialistická věda zcela přehlíží něco naprosto podstatného – a že vlastně přehlíží i ony „vzorce“ samotné, neboť užívá „vzorce“ jen jako frázi, vysvětluje je víceméně jen pouhým poukazem na selekci (přírodní výběr), takže se je ve skutečnosti nepokouší vysvětlovat vůbec. Navzdory tomu, že mluví o fascinujícím životě, podstatu projevů veškerého jsoucna zcela ignoruje. Zůstává uzavřena na své dvojrozměrné monotónní ploše, na své fádní rovině, a nepřipouští, že by život mohl mít více rozměrů, tím méně, že by mohl mít rozměr duchovní. Ignoruje „vzorce“ tvaru živých bytostí, jakýkoli tvar je považován za výsledek „přírodního výběru“. Podobnost „vzorců“ tvarů živočichů a rostlin na určitých místech ignoruje rovněž, razantně popírá existenci „ducha místa“. Popírá důvody konvergence „vzorců“ tvaru, jež by bezprostředně nesouvisely  se „selekcí“. A už vůbec popírá, že by se v dějinách přírody (či dokonce lidské společnosti) opakovaly „vzorce“, jež by ukazovaly na „ducha doby“.

Fosilní záznam (vrstvy se zkamenělinami) představuje jakýsi magnetofonový záznam na pásce, který se výzkumem pokoušíme oživit. Je nabitý vzorci”. Historická geologie, za pomoci biostratigrafie a paleontologie (vědy o vymřelých organismech), zprostředkovala rozčlenění historie Země do delších i kratších časových úseků, z nichž každý je charakteristický určitým typem flóry a fauny. Duch doby” je v konkrétních časových obdobích více než zřejmý. „Vzorce“ jsou reálné a prakticky všudypřítomné.

V dnešní evoluční biologii a evoluční paleontologii se o „vzorcích“ hojně hovoří - ale to je vše. Proč? „Vzorce“ jsou totiž „vysvětleny“ předem – samozřejmě činností „slepého hodináře“ – přírodního výběru. Žijeme v době tragické rezignace na snahu odpovídat na otázky. Tato rezignace je o to tragičtější, že je prezentována jako ctnost. Každý, kdo se pokusí hledat logické vysvětlení, jež by nezůstalo uvězněné na fádní monotónní rovině a jež by byť i jen vzdáleně zavánělo tezí o duchovním rozměru jsoucna, každý takový je buď přehlížen (počáteční metoda), anebo je (druhá a konečná metoda) degradován na blázna.

V takové atmosféře je neocenitelné, že ve světě existuje alespoň jedna věda, která je schopna úžasnou rozmanitost života na Zemi, rozmanitost nejrůznějších projevů lidské společnosti a všudypřítomné „vzorce“ skutečně vysvětlit. Touto vědou je dnes jednoznačně a bezkonkurenčně angelologie Emila Páleše, brilantní integrující propojení věd společenských, přírodních a duchovních.

V.P.

 

…největší záhady biologie nebudou rozřešeny dříve, než se biologie rozšíří na duchovní biologii; dříve, než nahlédneme, že za vývojem živé hmoty působí jako formotvorné síly ty bytosti, které se v křesťanství nazývají cherubíni.

Emil Páleš

 

 

Tato skromná stránka poskytuje jen zprostředkovaný technický přehled Pálešovy angelologie. Pokud byste se o sofiologii a angelologii chtěli dozvědět více, doporučujeme navštívit oficiální stránky Emila Páleše a jeho neziskové organizace Sophia Viz zde

 

 

Nejuznávanější angelolog středověku, Dionýsios Areopagita, rozdělil anděly do tří úrovní po třech chórech. Na stropech kostelů (například v kostele sv. Marka v Benátkách či sv. Sofie v Kyjevě) bývalo vyobrazeno všech devět chórů i s jejich příslušným posláním. První a zároveň nejvyšší úroveň představují Serafíni, Cherubíni a Trůny. Ti stvořili nebeská tělesa a hmotě vtiskli struktury, které dnes objevujeme jako fyzikální a chemické zákony. Panstva, Síly a Mocnosti tvoří druhou úroveň. Jsou inteligencí rostlinné a živočišné říše. Vývoj forem živé přírody je vlastně myšlením andělů druhé úrovně. Třetí a nejnižší úroveň představují Knížectva, Archandělé a Andělé. Nejznámějším posláním Andělů je být duchovními ochránci člověka. Archandělé inspirují dějinné a kulturní epochy. Vlivem Knížectví se formují a jsou vedeny národy či etnické skupiny. Třetí úroveň andělů tedy inspiruje kulturu, a odrazem její činnosti jsou dějiny.

Emil Páleš

 

 

 

Tabulka hierarchických bytostí (podle Emila Páleše):

 

 

 

česky

řecky

 latinsky

hebrejsky

opisně

serafíni

milují Boha

 

seraphini

serafim

duchové lásky

cherubíni

poznávají Boha

 

cherubini

cherubim

duchové harmonie

nebeské trůny

vykonávají Boží rozhodnutí

(vládce 7. nebe Orifiel)

thronos

troni 

aralim

ofanim, galgalim

“mají kola“ (Ezechiel: „hořící kola plná očí“)

duchové vůle

panstva

(vládce 6. nebe Zachariel)

kyriotetes, kuriotés

dominationes

hašmalim

duchové moudrosti

síly, vlády

(vládce 5. nebe Samael)

dynameis

virtutes

malachim

duchové pohybu

mocnosti

(vládce 4. nebe Michael)

(čtvrtá sféra stojí nad časem, sféra nesmrtelnosti – Nebeský Jeruzalém je ve 4. nebi)

Exousiai, exousia

potestates

elohim

duchové formy

 

knížectva,

prapočátky

(vládce 3. nebe Anael)

astrální sféra Země

strom poznání

archai, arché

principatus

 

duchové národů

(vlastní duchové času, s nimiž vzniká čas i luciferský zrod a potažmo smrt)

archandělé

(vládce 2. nebe Rafael)

éterická sféra Země

strom života

archangeloi

archangeli

 

duchové času

andělé

(vládce 1. nebe Gabriel) 

angeloi

angeli

 

strážní duchové lidí

 

 

 

Pořadí archandělů podle 72letých cyklů (podle Emila Páleše):

 

 

 

Archanděl

tón

planeta

analogická božstva

Egypt, Řecko a Řím

původní babylónské božstvo

Gabriel

Bůh je má síla“,

„Bůh je mocný“, „Boží síla“,

princ prvního nebe a měsíč. bytostí (např. sudičky), nejvíce spjat se sférou andělů, početím, zrozením, dědičností (osudem),

archanděl zvěstování,  archanděl, který zhmotňuje, sestup ducha do hmoty - řeka zapomnění, Gabrielův dotyk (jamka pod nosem)

H

Měsíc

 

neolitická bohyně Matka a Velká Matka obecně, sumerský Nanna,  židovský Jahve, (963 až 600 př.Kr. vládne Gabriel, období slávy Izraelitů, období chrámu a židovského království 1000 až 586 př. Kr.);

Gabriel je přímluvce a ochránce židovského národa;

indický Čandra a Sóma,

mayská Ixčel, incká Mamma Quilla, v gabrielském období 549-621 po Kr. přináší Džibril Korán Mohamedovi (půlměsíc islámu – Mohamed vlastně obnovil kult boha Měsíce), frýžská Kybelé

egypt. bohyně Háthor a Eseta (Isis, Athura), kočičí Bastet, egypt. bůh Ah a Chons, Seléné (řec.), Luna (řím.), Artemis (řec.), Diana (řím.),

trojjediná bohyně: Luna (dorůstající měsíc), Héra (úplněk) a Persefoné (couvající, měnící se v čarodějnici Hekaté), Dionýsos, Bakchus, Thálie (můza komedie)

Sín

Abrahamův Bůh Měsíce, Sínův chrám v Uru, hora Sínaj čili Sína na Sínajském poloostr. je hora boha Sína, Sín je totožný s Jahvem i Alláhem, Alláh znamenal v předislámském období „bůh Měsíce“, který se v Kaabě uctíval dávno před Mohamedem

Rafael

Bůh vyléčil(„Bůh léčí“, „Bůh uzdravuje“),

léčivý archanděl pokoje, anděl vědy a vědění, patron lékařství,

vládce druhého nebe, nejvíce spjat se sférou archandělů, archanděl jara, vždy má vztah ke slunci, odpoutání od země, zeštíhlení v gotice má analogii v sofiologii

 

A

Merkur

 

Lucifer čili Světlonoš, Strom poznání je zároveň stromem centrální nervové soustavy, Střední Amerika – Toltékové - Quetzalcoatl a vůbec všichni opeření či okřídlení hadi (dárci civilizace, vědomostí, kalendáře, písma) – odchod opeřeného hada ze Střední Ameriky se kryje s koncem rafaelského období, Khmérové rovněž uctívali hadí božstvo (viz Angkor)

Lucifer i opeření hadi (a Prométheus) mohou být zároveň právem považováni i za anaelské bytosti… viz Anael 

Egyptský Thovt (merkursko-merkurské období 14. stol. př.Kr. zenit Egypta), řecký Hermés (i se svým kaduceem, bůh vynálezců, obchodníků, poutníků a lékařů, průvodce duší do Hádu jako Psýchopompos – což činil i Thovt a Rafael), Prométheus darující lidem oheň (viz rovněž Anael),

Asklépios (čili Aesculap syn Apollónův) se vyučil umění léčit u kentaura Cheiróna, jeho děti Telesforos (bůh uzdravení) a Hygieia (bohyně zdraví)

Nabu

bůh písařského umění, moudrosti a lékařství, svatyně Ezida s lékařskou školou v Borsippě, vládce planety Merkur

Anael

„Boží radost“, „Boží milost“,

archanděl lásky, krásy, hudby a básnictví,

mystika (svatební mystika), německá mystika, súfismus, zen, novoplatonismus, mahájána, náboženský taoismus, hinduismus

G

Venuše

 

akkadská Ištar, židovský Barachiel (požehnání Boží, unesl Henocha do nebe), fénická Aštoret, syrská Atargatis, jiho- a severogermánská Frigg a Freya (odtud Freund, Frau),

slovanská Venuše Zora či Zarja, Krasopaní, Krasopanna, čínská taoistická Venuše Tchaj Pai (Velká bílá), indická Venuše Arundhati (Věrnost), venušská Lakšmí, teotihuacánský opeřený had Quetzalcoatl, středoamerická bohyně Xochiquetzal (Opeřená květina), al-Uzzá („Všemocná“ - Jitřenka arabských beduínů) a mariánský kult v křesťanství (Královna nebes, Matka Boží); padlá Jitřenka = Lucifer neboli Světlonoš (jezídský anděl Páv čili Melek Taus je omilostněný Lucifer)

staroitalská a římská Venuše,  etruská Turan, řecká Afrodíta (tj. „z mořské pěny zrozená“, dítětem Area a Afrodíty byl Erós), egyptská Hathor a Eseta čili Isis,

latinská bohyně ranního úsvitu Aurora, řecká Éós

Inanna

Paní nebe, Ninsianna (Paní oko nebe)

Michael

„Kdo je jako Bůh“ nebo „Kdo jest podobný Bohu?“, vládce čtvrtého nebe a mocností (elohim, duchů formy); archanděl ochranitel žid. nár., anděl trpělivosti, který vše zduchovňuje, inspirátor filosofie, 600 až 300 př. Kr. axiální epocha 

F

Slunce

 

chaldejský dobrý duch, sumerský Utu a Nannar, po roce 600 se ujímá žezla perský sluneční bůh Ahura Mazda (Michael přebírá žezlo od Gabriela, proto se v Danielovi nejprve mluví o Gabrielovi, pak o Michaelovi – ten pomohl Kýrovi obrátit se); japonský Amaterasu, pro křesťany je nejdůležitější Michael (anděl smrti zjevující se v hodině smrti a zahánějící síly zla a dávající šanci každému člověku - anděl posledního soudu), elohim dali člověku (Adamovi) „jiskru ducha“, arabsky Mikadíl, perský Mitra, indický Súrja, keltský Mabon, incký Inti, slovanský Svarožič,

Egyptský Hór a  Re, řecký Apollón, římský Sol Invictus

Šamaš

sluneční bůh a bůh spravedlnosti

Samael

Boží jed“, kníže pátého nebe, vládce pátého anděl. chóru a sil (malachim, duchů pohybu),

bojovnická mystika

E

Mars

 

 

arcikníže pekel, sil zla a padlých andělů, Satan s netopýřími křídly (padlá podoba Samaela, jde z něho hrůza, zatímco anaelský Lucifer vystupuje jako jeho pravý opak),

germánský kosmický vlk Fenris,

hinduistický Mangala (Šiva v kruté podobě) a řvoucí a rudý Rudra, i v zoroastrijské tradici je zlo spojováno s osmým znamením štíra (padlá podoba orla) – vláda draka Zachoka, přímého potomka zosobněného zla Ahrimana, asyrský bůh války Aššur

egyptský bratrovrah Sutech, zuřivý krutý řecký Arés odpovídá římskému Martovi, (moudrou válku zastupuje řec. Athéna), pozitivní formou je Héfaistos (řec.), ale jeho ekvivalent Vulkán (řím.) je opět ničivý

Nergal

hozný bůh války, který nezná slitování,

Zachariel

Boží spravedlnost“, vládce šestého nebe a šestého andělského chóru čili panstev (hašmalim), duchů moudrosti; Z. je zosobnění světového éteru,

intelekt, z něhož byl stvořen vesmír, patron sochařství, archanděl myšlení Metatron, anděl smlouvy

D

Jupiter

Sofia čili Nebeská Moudrost je uznávaná především východní církví jako esoterický protějšek pozemské Panny Marie, Jupiter je moudrý, Merkur chytrý - doplňují se jako Metoděj a Cyril (Konstantin), Rafael a Zachariel jsou proto patroni východní církve, která si považuje Sofii jako žádná jiná církev (viz Cyrilův sen o Sofii); bleskovládní a hromovládní bohové, čínský Wen-čung, indický Indra a Brhaspati, slovanský Perun, germánský Thor či Donar, keltský Taranis, chetitský Tešub, kenaanský a fénický bůh bouře Baal-Adad; dvousečná sekera a kladivo Mjöllnir a Labrys (Frankové a Mínójci), v atmosféře Jupitera vskutku zuří blesky a Jupiter funguje ve sluneční soustavě jako planeta ochránce, sefira Chesed, Zachariel provází Michaela (dvojhvězda Slunce – Jupiter);

 

egyptský Amon, Amon-Re – dvojhvězda Jupiter-Slunce;

faraóni střední říše (zacharielské obd.) mají ve jménu vždy „men“ (Mínós se podobá egyptskému Meni, perskému Mání a indickému Manu - sanskrt manas, lat mens – mysl); Neit-Athéna (sajská renesance); řecký Zeus odpovídá římskému Jupiterovi, Jupiterovou dcerou je Fortuna (Jupiter - „Velké štěstí“), bohyně moudrosti Athéna vyskočila z Diova čela po úderu sekyrou (byzantský chrám Hagia Sofia, Boží Moudrosti, postaven v jupiterském období)

 

Marduk

Babylón bylo město Mardukovo, boha, jenž se stal personifikací sil světového řádu a roku 2000 př.Kr. hlavním bohem, zatímco Babylón se stal hlavním městem Starobabylónské říše 1900 př.Kr.

Orifiel

„Mou šíjí je Bůh“,

vládce sedmého nebe, trůny, duchové vůle, Bůh-Otec, utrpení očišťuje, archanděl hněvu, protihráč slunce (želva jako saturnské zvíře je nepřítelem Rea), patron dějepisu, archanděl kreativní síly, anděl střídmosti a zdrženlivosti

C

Saturn

arcidémon saturnské sféry je Leviatan, démon závisti, lékem na závist je pokora, indický Šani (pomalý) čili Krúlalóčana (krutě hledící), incký Hauča (nelítostný, krutý), „hvězda země“ na Dálném východě - čín. Tchu sing, jap. Dosei, kanaánský a fénický El (bělovlasý stařec, soudce na shromáždění bohů, Stařec Dnů, pán věčnosti, jeho družkou je lunární Ašera), kartaginský Baal Hamon (jeho lunární manželkou je Tanit),

slovanský Svarog, židovský Saturn je hlavním Bohem židů (šabtai – šabat – sobota) – judaismus je saturnské náboženství

egyptský Ptah (jako El je Stařec Dnů, pán věčnosti),

etruský Satres (vládl při smrti slunce – při zatmění),

římský Saturn, Saturnus (starořímský bůh zrna a sklizně, starý muž se srpem a přesýpacími hodinami),  

saturnští bohové mají za manželky lunární bohyně – viz ložiska Ag a Pb (Saturn-Ops, Kronos-Rhea),

řecký Krónos (jeho otec je Úranos a matka Gaia)

Ninurta

Ningirsu, Ninih,

pán osudu, pán pluhu a země, stvořil drahé kameny a je ochráncem hranic (Ningirsu má lunární družku Bau)

 

 

 

 

Býk

Beran

Ryby

30°

-2907

Merkur

-747

Slunce

1413

Mars

29°

-2835

Venuše

-675

Mars

1485

Jupiter

28°

-2763

Slunce

-603

Jupiter

1557

Saturn

27°

-2691

Mars

-531

Saturn

1629

Měsíc

26°

-2619

Jupiter

-459

Měsíc

1701

Merkur

25°

-2547

Saturn

-387

Merkur

1773

Venuše

24°

-2475

Měsíc

-315

Venuše

1845

Slunce

23°

-2403

Merkur

-243

Slunce

1917

Mars

22°

-2331

Venuše

-171

Mars

1989

Jupiter

21°

-2259

Slunce

-99

Jupiter

2061

Saturn

20°

-2187

Mars

-27

Saturn

2133

Měsíc

19°

-2115

Jupiter

+45

Měsíc

2205

Merkur

18°

-2043

Saturn

117

Merkur

2277

Venuše

17°

-1971

Měsíc

189

Venuše

2349

Slunce

16°

-1899

Merkur

261

Slunce

2421

Mars

15°

-1827

Venuše

333

Mars

2493

Jupiter

14°

-1755

Slunce

405

Jupiter

2565

Saturn

13°

-1683

Mars

477

Saturn

2637

Měsíc

12°

-1611

Jupiter

549

Měsíc

2709

Merkur

11°

-1539

Saturn

621

Merkur

2781

Venuše

10°

-1467

Měsíc

693

Venuše

2853

Slunce

-1395

Merkur

765

Slunce

2925

Mars

-1323

Venuše

837

Mars

2997

Jupiter

-1251 

Slunce

909

Jupiter

3069

Saturn

-1179

Mars

981

Saturn

3141

Měsíc

-1107 

Jupiter

1053

Měsíc

3213

Merkur

-1035 

Saturn

1125

Merkur

3285

Venuše

-963 

Měsíc

1197

Venuše

3357

Slunce

-891 

Merkur

1269

Slunce

3429

Mars

-819 

Venuše

1341

Mars

3501

Jupiter

 

roku 1989 začala 72letá vláda Zachariela

(72 let = platónský den)

(354 let a 4 měsíce = saturnský rok)

(Měsíc oběhne kolem Země za 29 a půl dne,

Saturn oběhne kolem Slunce za 29 a půl roku,

Saturn tedy oběhne kolem Slunce 12x za 354 let)

 

 

 

Pořadí archandělů podle cyklů 354 let a 4 měsíců  (podle Emila Páleše):

 

 

 

Anael

duchovní měď

sladká chuť

G

Venuše

produševnění hmoty, astrální sféra, Strom poznání, šestikřídlí serafíni, hudba; náhoda (ne nevyhnutelnost), svoboda (ne předurčenost), období puberty, láska, krása a milost, mystika, krajinomalba, kaligrafie, lyrická poezie, přírodní lyrika, romantismus (rom. básníci umírající velmi mladí), vícehlasá hudba 13. století, trubadúři a minnesängři, slavní milenci, ženy na královském trůně, krásní králové, prorokyně, vědkyně, filosofky, největší hřích venušského období je cizoložství, venušská porucha osobnosti je narcismus, venušské vědy jsou psychologie a zoologie;

rozkvět klasické hudby, básníci Goethe, Schiller, filosof Friedrich Wilhelm von Schelling;

Venušina země je Sýrie, gnosticismus, mystická láska, sv. František, sv. Bonaventura a básník Dželáluddín Rúmí, hinduismus jako produševnění bráhmanismu, náboženský taoismus jako produševnění filosof. taoismu, vznik mahájány, novoplatonismus jako mystický platonismus, čchan (zen) vznikl ve venušském obdodbí kolem r. 700, marsicko-venušské období zenu – vrchol Dógen ve 13. stol. (synchronně ve stejné době Eckhart a německá mystika vůbec i islámský súfismus),

 

anaelské období 108-463 vznik alchymie, zlatý věk ve 13. století, pozdní antika (anaelský Řím) gotika, květinová gotika, pozdní rokoko a empír, zvířecí prvek v odívání, heraldika, valčík, květinové děti (hippies), revoluční vlny, osvobozenecká hnutí, anarchie, chaos, kolem r. 300 př. Kr. vznikl v Řecku i Číně anarchismus (Zenon a taoista Čuang-c’), nacionalismus

Zachariel

duchovní cín

vyváženější chuť

D

Jupiter

vzor pravého krále (Artuš či Karel Veliký), panovníci měli božský původ – např. Mínós byl synem pozemské ženy Európy a boha Dia; vznik císaře, césaropapismu; Byzantská říše, domestikace koní, největší hřích jupiterského období je pýcha a zrada, Zachariel zahrnuje sféru světového myšlení, je to společenskotvorná síla, Jupiter je ochranným bohem Indoevropanů, jejichž úkolem se stalo šíření myšlení, rozvoj geografie, kartografie a matematiky, šachy, zánik mayské kultury se kryje přesně s odchodem Zachariela, který jí poskytl znalost matematiky, Pýthagorás, pythagoreismus se pravidelně v dějinách opakuje, Zachariel je sjednotitel Evropy, naposledy od r. 1989 (vlajka Evropské unie se dvanácti hvězdami přijata 8.12.1955 na výročí neposkvrněného početí Panny Marie), teocentrismus je nahrazen antropocentrismem (to však neznamená, že za Zachariela nastává odklon od božského – naopak – božské sestupuje do člověka a produchovňuje jej)

karolínský, otonský a byzantský stavební sloh (i Dógenův chrám) napodobují Jupiterův strom javor (zejména dvoudílností), čtverce a mnohostěny, humanistické písmo (antikva) v renesanci křísí vlastně písmo karolínské, renesance, mínójský labyrint (od slova Labrys), labyrinty renesanční a z počátku baroka

Rafael

duchovní rtuť

vyváženější chuť

A

Merkur

oživení hmoty, éterická sféra, Strom života,

liberalismus (svoboda),

největší hřích merkurského období je lakota,  nervová soustava člověka a síť cest (patron poutníků), vznik abecedy (Féničané), moudrost a vědění (v Blížencích ryzí moudrost, v Panně praktická dovednost), obchodníci, vynálezci, písaři, léčitelé, lékaři, rozkvět Evropy v 10. až 13, století, klid v letech malého Rafaela 1701-1773, univerzity, knihtisk, rozvoj medicíny a botaniky, rokoko je Gabrielovo baroko s přídavným vlivem Rafaela, pozdně barokní hudba s léčivou mocí rafaelského rytmu, vlnové teorie, rozvoj měst, osvícenství, racionalismus

gotický oblouk, katedrály, rozkvět velkolepých náboženských staveb, indická klasika, Angkor v Kambodži, čínské stupňovité pagody, štíhlost, když byl Rafael celkem dvakrát současně malým i velkým duchem času, objevilo se amarnské umění (Achnatón) a vznikla gotika

Samael

duchovní železo

hořká chuť

E

Mars

aktivita, pracovitost, houževnatost, krutost, zkáza, černá smrt 1348, rytířské řády, stavba hradů, konzumace masa, války

plaménková gotika, špičatá móda, ostré gotické písmo, červené pozadí obrazů, tango, expresionismus

Gabriel

duchovní stříbro (v podsvětní řece Léthé teče duševní stříbro –napít se znamená mládnout, inkarnovat a zapomínat)

slaná chuť

H

Měsíc

Hérakleitova filosofie všeho v pohybu,

plné písmo (bohatství citu a plastičnost myšlenek),

hlavní věda je přírodověda;

důraz na tělo a hmotu, atomismus, materialismus, přírodověda,

hédonismus, senzualismus, totalitarianismus

vznik obrázk. písma (měsíční národy píší zprava doleva), baroko, rokoko, komedie, román, impresionismus

Michael

duchovní zlato

vyváženější chuť

F

Slunce

světový (sluneční) strom jasan spojující světy nahoře a dole, Yggdrasil – strom světové osy,

hlavní věda je filosofie;

demokratizace a snaha o spojení východu a západu (dnes však ne na základě zlata duchovního poznání, ale zlata materiálního, takže se z demokracie stává plutokracie), sluneční démon svádí k sedmému a nejvážnějšímu smrtelnému hříchu – acedia – tj. k lhostejnosti srdce, ke ztrátě smyslu a ztrátě duchovního rozměru 

sluneční národy píší zleva doprava, Řekové do r. 600 psali zprava doleva, poté zleva doprava (Apollón vystřídal Artemidu), paprskovitá gotika, menhiry, obelisky, iónský sloup, moderní malířství se odklání od realismu a pokouší se (ovšem neuvědoměle) znovu znázornit nadsmyslový svět, cílem (zatím většinou nesplněným) by měl být duchovní realismus,

Orifiel

duchovní olovo

(v podsvětní řece Mnémosyné teče duševní olovo, napít se znamená stárnout, exkarnovat se a pamatovat si)

kyselá chuť

C

Saturn

Urania – múza astronomie (nejstarší vědy) – orifielské hvězdářství, konjunkce saturnského a měsíčního ducha času Tycho de Brahe, Kepler (analogie s krystaly), Galilei; mechanika, optika, mineralogie;

orifielská porucha osobnosti je obsedantně kompulzivní porucha;

Parmenides (věčnost), eleatská filosofie, stoická filosofie a stoická etika (asketická), předurčenost (ne svoboda), nevyhnutelnost (ne náhoda), papežství jako dědictví římského césarismu a jezuité, poustevníci, kajícníci, asketi, benediktíni, kartuziáni, kapucíni, trapisti, puritáni, ;

prázdné písmo (suchá logika),

paměť - minulost – dějepis; hlavní věda je historie,

zákonodárství, byrokracie, centralismus, absolutismus, imperialismus, uniformy, determinismus a mechanicismus, konzervativismus (řád), básnictví – elegie, žalozpěv

Orifielova země je Řím a Spojené státy, Harappa v povodí Indu, egyptská Stará říše, Augustus v Římě – saturnský císař, Žlutý (saturnský) císař založil Říši středu (říše Saturna), limes romanus a čínská zeď jsou saturnské fenomény, Ašókova Indie, Samoděržaví Ivana Hrozného, brutální Filip II. Španělský,

pyramidy a monumentální stavby,

megalitické kultury, kruhy, Stonehenge, kámen, Babylónská věž, nebeská klenba a lidská hlava – oblouky, klenby, kupole, triumfální oblouky, Koloseum, Panteon, románský sloh

 

 

 

velcí duchové času podle cyklů 354 let a 4 měsíce  (podle Emila Páleše):

 

po 2480 letech přejímá „žezlo“ týž archanděl

roku 1879 začala 354letá a 4měsíční vláda Michaela

 

Anael

G

Venuše

-7332

-4852

-2372

+108

Zachariel

D

Jupiter

-6978

-4498

-2017

+463

Rafael

A

Merkur

-6624

-4144

-1663

+817

Samael

E

Mars

-6270

-3789

-1309

+1171

Gabriel

H

Měsíc

-5915

-3435

-955

+1525

Michael

F

Slunce

-5561

-3080

-600

+1879

Orifiel

C

Saturn

-5206

-2726

-246

+2234

 

 

 

 

720letí duchové času (podle Emila Páleše):

 

(504 let = platónský týden, tj. 7 x 72 let)

(720 let = 10 x 72 let)

 

-7227

Ryby

(Jupiter)

12

Rak

-6507

Štír  

(Mars)

8

-5787

Rak  

(Měsíc)

4

-5067

Vodnář  

(Saturn)

11

Blíženci

-4347

Váhy  

(Venuše)

7

-3627

Blíženci  

(Merkur)

3

-2907

Kozoroh  

(Saturn)

10

Býk

-2187

Panna  

(Merkur)

6

-1467

Býk  

(Venuše)

2

-747

Střelec  

(Jupiter)

9

Beran

-27

Lev  

(Slunce)

5

+693

Beran  

(Mars)

1

+1413

Štír  

(Mars)

8

Ryby

+2133

Rak  

(Měsíc)

4

+2853

Ryby  

(Jupiter)

12

+3573

Váhy  

(Venuše)

7

Vodnář

+4293

Blíženci  

(Merkur)

3

+5013

Vodnář  

(Saturn)

11

 

 

 

2160letí duchové času (podle Emila Páleše):

 

(2160 let = platónský měsíc, tj. 30 x 72 let nebo 3 x 720 let)

(25 920 let = platónský rok, tj. 12 x 2160 let)

 

-30.987

Blíženci

(Merkur)

3

 

-28.827

Býk  

(Venuše)

2

 

-26.667

Beran

(Mars)

1

 

-24.507

Ryby

(Jupiter)

12

 

-22.347

Vodnář  

(Saturn)

11

 

-20.187

Kozoroh  

(Saturn)

10

 

-18.027

Střelec  

(Jupiter)

9

 

-15.867

Štír  

(Mars)

8

 

-13.707

Váhy  

(Venuše)

7

 

-11.547

Panna  

(Merkur)

6

 

-9.387

Lev  

(Slunce)

5

 

-7.227

Rak  

(Měsíc)

4

(první „poledová“ - poatlantská kultura, „staroindická“) matriarchát, uctívání Bohyně Matky (Luny)

-5.067

Blíženci  

(Merkur)  

3

(druhá poatlantská kultura, „staroperská“ kultura) patriarchát

-2.907

Býk  

(Venuše)

2

duše pocitová (třetí poatlantská kultura, sumersko-babylonsko-egyptská)

-747

Beran  

(Mars)

1

duše rozumová (čtvrtá poatlantská kultura, řecko-latinská) katolické autoritářství

+1.413

Ryby  

(Jupiter)

12

duše vědomá (pátá poatlantská kultura, anglosasko-germánská) protestantský individualismus bez jednoty

+3.573

Vodnář  

(Saturn)

11

(šestá poatlantská kultura –

balto-slovanská, kenotická, schopná oběti, pochopení utrpení, zvnitřnění morálního aspektu u každého člena společnosti, zvnitřnění obrazu Krista v nitru každého člověka) nová státotvorná podoba náboženství, orientace na budoucnost, mesianismus, totožná se šestým sborem – Filadelfií (bratrskou láskou)

+5.733

Kozoroh  

(Saturn)

10

(poslední, sedmá poatlantská kultura - první kultura, která obraz Krista pojme nadvědomím, vyšším Já)

 

 

 

 

Pořadí archandělů podle dnů v týdnu (podle Emila Páleše a Záviše Kalandry):

 

 

Pondělí

Mnata

Dies Lunae - Tag der Mondgöttin Luna, Montag, Monday, Máno, Mani, slovanská bohyně Mokuša (Mokoš), Měsíc

Gabriel

 

Úterý

Vojen

Dies Martis,  Tag des Mars, Mars Thingsus, seversko-germánský bůh Tyr, Ziestag, Tag des Ziu, Ziu je Tyr (Althochdeutsch-schreibform),

slovanská bohyně smrti Morana

Samael

čili Kamael čili Camael (úterý vládne i Azrael, archanděl Azrael je ‘pastýřský’ anděl, vládce planety Pluto a znamení štíra

Středa

Vnislav

Dies Mercurii, Tag des Mercurius, Merkur, Hermes, Thovt, Wodan, Odin, Wendesday,

slovanský bůh obchodu Veles (Volos, Vels)

Rafael

 

Čtvrtek

Křesomysl

Dies Iovis, Jupiter, bůh blesků, Thor, Thursday, germánský Donnergott Donar, Donnerstag, slovanský Perun

Zachariel

čili Sachiel, Zadkiel (čtvrtku vládne i Asariel, vládce Neptunu a znamení kozoroha)

Pátek

Neklan

Dies Veneris, Tag der Liebesgöttin Venus,

Liebesgöttin Freya, Göttin Frija,  ne-klání, Venuše, slovanská bohyně plodnosti Živa (u nás Krasopaní)

Anael

čili Hagiel, Haniel

Sobota

Hostivít

Dies Saturni, Tag des Saturn, šabat (sabat, jidiš šábes), norsko-keltská bohyně země Ambeth - Erdgöttin Ambeth (jedna ze tří panenských bohyní Bethen (Wilbeth, slunce, Ambeth, země, Borbeth, měsíc), (křesť. sv. Margareta, sv. Kateřina a sv. Barbara) althochdeutsch. S'Ambeths Tag, Čechy - vítání hostů, (slovanský Svarog)

Orifiel

čili Cassiel, Kassiel, Cafkiel, Kafziel, (sobotě vládne i Uriel, vládce Uranu, znamení vodnáře a jedenácté hodiny, strážce jihu a živlu země)

Uriel býval a někdy ještě bývá ve čtveřici s Michaelem, Gabrielem a Rafaelem, někdy bývá ztotožňován se Samaelem, ale většina atributů je orifielských

Neděle

Nezamysl

Dies Solis, Slunce, Herrntag,

Tag des Herrn Jesus Christus,  Dies Dominica, Čechy - nepracuje se, nemyslí se, slovanský Svarožič (Radegast)

Michael

 

 

 

Tradiční regenti jednotlivých let (podle Emila Páleše):

 

Saturn

1818

1825

1832

1839

1846

1853

1860

Jupiter

1819

1826

1833

1840

1847

1854

1861

Mars

1820

1827

1834

1841

1848

1855

1862

Slunce

1821

1828

1835

1842

1849

1856

1863

Venuše

1822

1829

1836

1843

1850

1857

1864

Merkur

1823

1830

1837

1844

1851

1858

1865

Měsíc

1824

1831

1838

1845

1852

1859

1866

 

Saturn

1867

1874

1881

1888

1895

1902

1909

Jupiter

1868

1875

1882

1889

1896

1903

1910

Mars

1869

1876

1883

1890

1897

1904

1911

Slunce

1870

1877

1884

1891

1898

1905

1912

Venuše

1871

1878

1885

1892

1899

1906

1913

Merkur

1872

1879

1886

1893

1900

1907

1914

Měsíc

1873

1880

1887

1894

1901

1908

1915

 

Saturn

1916

1923

1930

1937

1944

1951

1958

Jupiter

1917

1924

1931

1938

1945

1952

1959

Mars

1918

1925

1932

1939

1946

1953

1960

Slunce

1919

1926

1933

1940

1947

1954

1961

Venuše

1920

1927

1934

1941

1948

1955

1962

Merkur

1921

1928

1935

1942

1949

1956

1963

Měsíc

1922

1929

1936

1943

1950

1957

1964

 

Saturn

1965

1972

1979

1986

1993

2000

2007

Jupiter

1966

1973

1980

1987

1994

2001

2008

Mars

1967

1974

1981

1988

1995

2002

2009

Slunce

1968

1975

1982

1989

1996

2003

2010

Venuše

1969

1976

1983

1990

1997

2004

2011

Merkur

1970

1977

1984

1991

1998

2005

2012

Měsíc

1971

1978

1985

1992

1999

2006

2013

 

 

Keď boh Svarožič dúchol do ľudí, bolo to počuť. A to počuté nazval slovo. A tak boh Svarožič vedel, že slovom stvoril Slovanov. Pretože chcel, aby tomu slovu i iným slovám ľudia rozumeli, bozkal ich na čelo. Tak sa na veky stalo viditeľné sídlo duše pod ním. A tak aj dostali nové tvory meno z čela na veky - čeloveky, člo-vek... Sú aj iné sídla duše - rovný stoj - no pod čelom ako pod strechou sa skrývajú najdôležitejšie.

 


HOME

Site Map

Best Excerpts

Bibliographies

Index of Articles

Picture Gallery